Contacteer ons

Diegem (Brussel):
02 725 33 25

Geel (Kempen)
014 59 37 06

Gent (Oost-Vlaanderen):
09 339 00 61

Hasselt (Limburg):
011 20 17 47

Mechelen:
015 43 38 90

Oelegem (Antwerpen):
03 383 47 04

Oostende (West-Vlaanderen):
059 70 40 05

Contacteer ons

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

Algemene verkoopsvoorwaarden dienstverlening
  • Deze algemene voorwaarden hebben voorrang op de eventuele voorwaarden van de klant. Behoudens andersluidende en uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst, zijn alle diensten bijgevolg afgesloten onder de hierna vermelde bedingen en voorwaarden. Deze voorwaarden maken deel uit van de dienstverleningsovereenkomst en hebben voorrang op de bepalingen ervan.
  • Elke annulering van het geheel of een gedeelte van de bestelling dient schriftelijk te geschieden. In voornoemde gevallen evenals bij ontbinding van de overeenkomst ten nadele van de opdrachtgever zal laatstgenoemde een forfaitaire schadevergoeding van 30 % op het overeengekomen totaal bedrag verschuldigd zijn ter dekking van o.m. vaste en variabele kosten en winstderving met een minimum van 60 €, onverminderd het recht van de dienstverlener om een hogere schade te bewijzen.
  • Wanneer er door toedoen van de klant de goederen niet kunnen geleverd worden op het afgesproken tijdstip wordt er een extra kost aangerekend.
  • Het bedrag van de facturen is steeds betaalbaar te Oelegem, in de aangeduide munt, netto contant en zonder korting. De aanvaarding van de facturen geldt van rechtswege en volgens artikel 1139 B.W. als ingebrekestelling zonder dat er enige akte nodig is en alleen door het verstrijken van de termijn. Tenzij anders vermeld zijn de facturen contant betaalbaar.
  • Iedere factuur wordt beschouwd als aanvaard tenzij protest per aangetekend schrijven binnen de acht dagen. Vanaf de vervaldag brengt het onbetaald gedeelte van onze facturen van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlrente van 12 % per jaar op.
  • Bij niet betaling van een factuur op haar vervaldag worden alle openstaande, zelfs niet vervallen facturen, meteen opeisbaar. In geval van niet betaling op de vervaldag en bij gebrek aan tijdig en gegrond protest is de schuldenaar van rechtswege en zonder ingebrekestelling gehouden bij toepassing van artikel 1147 B.W. tot betaling van een schadevergoeding conventioneel en onverminderbaar vastgesteld op 10 % van het onbetaalde bedrag met een minimum van 125 EUR, onverminderd de verwijlrente en de eventuele gerechtskosten.
  • Voor elke aangetekende ingebrekestelling wordt er een extra administratiekost van 60 € aangerekend.
  • Ingeval van niet tijdige betaling der factuur behoudt de dienstverlener zich het recht voor de werken onmiddellijk stop te zetten tot betaling van alle nog openstaande schulden. Alle hieruit voortvloeiende kosten zijn ten laste van de klant. Particulier klanten betalen steeds bij levering of oplevering of vooraf op onze bedrijfsrekening. Bij afwezigheid van de klant of verplaatsing van de afhaling of levering wordt er een kost aangerekend. Deze kan variëren tussen 20 € en 80 € volgen de aard van het goed. Deze aanrekening is onverwijld en zal moeten voldaan zijn samen met het aanrekende bedrag voor de dienstverlening alvorens een nieuwe leveringsdatum kan worden bekomen. Vanaf wanneer de goederen langer dan een maand in ons bezit zijn zal er een stockagekost worden aangerekend. Dit volgens de gangbare tarieven en met terugwerkende kracht.
  • De dienstverlener gaat een inspanningsverbintenis/middelenverbintenis aan en kan slechts worden aangesproken voor zijn opzettelijke fout. In ieder geval is de schadevergoeding die eventueel zou verschuldigd zijn door de dienstverlener steeds beperkt tot het bedrag dat door hem voor de kwestieuze opdracht werd gefactureerd en ontvangen, behoudens ingeval van opzet.
  • Alle betwistingen vallen onder het Belgische recht en behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen.